Обратно в списъка

Необходими документи за нотариално изповядване при покупко-продажба на недвижим имот

   Ето че сте успели да намерите купувач за Вашия недвижим имот и сте постигнали договорка. Идва време за набавяне на необходимите документи, без които не може да се осъществи нито една имотна сделка.

   Голяма част от продавачите и/или купувачите, които не ползват услугите на агенция за недвижими имоти, решават да се консултират с адвокат, за да им разясни какви са необходимите документи и да им съдейства с правни съвети. Истината е, че задължително Ви трябва юрист, но това е нотариусът, който ще изповядва сделката. Нотариусите са истински компетентните лица що се отнася до имотните сделки и е много важно да се спрете на добър професионалист. Не се подвеждайте по годините натрупан опит, за съжаление, те не винаги са критерий. Нотариусът трябва да има компетентност в района, в който се намира Вашата собственост – няма как нотариус от София да изповяда сделка за имот, който се намира във Варна.

   Ето кои са стандартните документи, с които трябва да разполагате, за да можете да продадете имота си:

   1. Документ за собственост (нотариален акт или договор със силата на нотариален акт). Той е най-важният и удостоверява правото на собственост върху недвижимия имот. Без него продавачът не може да докаже това си качество и нотариусът няма да изповяда сделката. Направете си няколко копия, защото ще ви трябват;

   2. Документ за самоличност лична карта, паспорт;

   3. Скица/схема  на имота  – издава се от АГКК (Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър), за град Варна, находяща се на бул. Цар Освободител №76Г, ет.6.  Този документ е валиден за шестмесечие, след което трябва да се презавери. Необходимите докумети са:

 • заявление;

 • документи за собственост или за отстъпено право на строеж;

 • копие от скица, въз основа на която е издаден документа (за поземлен имот);

 • удостоверение за наследници или пълномощно, когато заявлението се подава съответно от наследник или от упълномощено лице;

 • документ за платена такса.

   Информация относно цените и сроковете на издаване, можете да намерите тук.

   4. Данъчна оценка, която се извършва и документира в писмен вид от данъчната служба по местонахождение на имота.

   Необходими са Ви:

 • Искане по образец;

 • Документ за самолиност (при необходимост копие на нотариално заверено пълномощно);

 • Копие на документи, удостоверяващи собствеността се прилагат към всички видове молби за данъчни оценки. Всички документи се представят и в оригинал за сверяване на данните;

 • Схема на самостоятелния обект от АГКК.

   Такса за административната услуга:

 •  За декларирани имоти по чл.14 от ЗМДТ за физически лица, с изключение на имоти с учредено право на ползване – 10 лв.

 •  За всички останали случаи: Обикновена услуга – до 14 дни – 20.00 лв.

 • Бърза услуга – до 3 работни дни – 40.00 лв.

    5. Удостоверение за тежести – издава се Имотния регистър към Агенцията по вписванията. Удостоверение за имот отразява всички вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права към момента на изготвянето му или пък се удостоверява, че такива няма.
Заявлението за издаване на това удостоверение трябва да съдържа:

 •  данни за лицата, за които се отнася справката, и на техните преки праводатели;

 •  пълно описание на недвижимия имот, местонахождението му, общината в която се намира и най-малко три от границите му.

   Към заявлението се прилага:

 • копие от акта за собственост;

 • схема/скица от Службата по Геодезия Картография и Кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба;

 • Документ за платена държавна такса, според избрания период за издаване на удостоверението: стандартна поръчка – 14 работни дни – 10 лв; бърза поръчка – 7 работни дни – 30 лв.

   Агенция по вписванията Варна се намира бул. Осми Приморски полк №54. Заявления се приемат до 12 ч, а се получават след 12ч. Най-добре е да отидете с попълнено заявление, което сте си взели предварително;

   6. Пълномощно, ако продавачът не може да присъства при организацията и изповядването на сделката;

   7. Разрешение за ползване на обекта (Акт 16) – при закупуване на жилище в новопостроенасграда;

   8. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за наличие и липса на задължения – изисква се от банката при закупуване на имот с кредит, издава се от НАП;

  9. Удостоверение за наследници, акт за смърт на наследодателя и завещание – изисква се при наследствен имот. Издава се от службата ГРАО към общината на постоянен адрес, срокът е 1-7 дни;

  10. Удостоверение за семейно положение – издава се от ЕСГРАОН (Единна Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението), най-често в сградата на общината по постоянен адрес на собственика на имота. Срокът на издаване е от 1 до 7 дни;

 11. Удостоверение за брак– имоти, придобити по време на брака, са семейна имуществена общност. Затяхната продажба се изисква съгласието и на двамата съпрузи. Не представляват семейна имуществена общност получените имоти чрез дарение или по наследство от единия от съпрузите. При разведен продавач се изисква съдебно решение за развод.

   Всяка сдлека с недвижим имот е уникална и се развива при различни обстоятелства. Затова и документите, които може да изиска нотариусът от Вас са най-различни, според правната ситуация, в която се намирате. Добре е да знаете, че някои от тях можете да подготвите предварително, за да не губите излишно време, когато се стигне до продажба.

 

4.8 (95%) 4 votes
Обратно в списъка