Обратно към публикации Полезно

Прехвърляне на имот без нотариален акт

25.04.2023 support
Прехвърляне на имот без нотариален акт - ИМОТИ ПРЕМИЕР – Агенция за недвижими имоти

За да бъде осъществено по законов път прехвърлянето на недвижим имот е необходимо задължителното представяне на документ за собственост. За това и при неговата липса се оказваме в задънена ситуация, чийто изход е чрез издаването на констативен нотариален акт. И в следващите редове ще откриете как може да се случи това.

Придобиване на имот по давност

Условията за придобиване на имот по давност са две. Първото е да има налице владеене на имота – наличие на фактическа власт върху имуществото лично или посредством други лица и използването му с цел да бъдещо усвояване. Второ условие е тази фактическа власт да е доказуемо добронамерена и да бъде упражнявана в продължение на законово уречения срок от време – без прекъсване в период от 5 до 10 години.

Прехвърляне на имот без нотариален акт

По закон след изтичането на 5 или 10 години всеки владелец може да изиска издаване на констативен нотариален акт, след като предостави необходимата документация, доказваща факт за непрекъснато добросъвестно владеене над имота – поддържането му в добър вид, защитаването му от други лица посредством изграждане на ограда и т.н.

Издаване на констативен нотариален акт по документи

В случай, че нямате издаден нотариален акт, но разполагате под ръка с друга документация, доказваща собственост и можеща да бъде удостоверена – това могат да бъдат нотариален акт на почитал родител, удостоверение за наследници и т.н., също имате право да предявите собственост.

Процедурата по издаване на констативен нотариален акт по документи е максимално опростена. Това, което е необходимо да направите е да подадете молба към нотариус в същата община по местонахождение на имота. Към молбата си приложете всичката налична документация, предварително удостоверена от кмет или друг общински орган, заедно със скица на имота и прилежащата земя към него (ако има такава), както и удостоверение за данъчна оценка.

Издаването на констативен нотариален акт е разрешено също и въз основа на предварителен договор, който е обявен за окончателен, делба със съдебно решение и други ситуации.

След като се запознае с цялата предоставена информация, нотариусът ще определи дали наличните доказателства са достатъчни за да се удостовери собственост. Ако са, ще ви издаде констативен нотариален акт, с който ставате законен собственик на имота.

Мислите ли за покупка или продажба на имот? Нашият БРОКЕР НА МЕСЕЦА - Сергий Лебедев е на ваше разположение: lebedev@imotipremier.com

【 Попитайте сега: 0877 560 036